PRIVACYVERKLARING FACE WEBDESIGN

Logo Face webdesign Veldhoven

Over ons privacy beleid.
Dit is de Privacyverklaring van Face Webdesign, een onderneming met adres Zandoerle 18 5507 RK te Veldhoven. Face Webdesign is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76543102. Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.facewebdesign.nl. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Ons privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website.

Over de gegevensverwerking.
Hieronder kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen, op welke wijze wij deze gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:
– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Communicatie tussen u en Face Webdesign

Wat is het doel van de gegevensverwerking?
Algemene gegevens.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Automatisch verzamelde gegevens.
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens, bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.

Wat is de bewaartermijn?
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
U heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 • Inzagerecht.
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via het e-mailadres dat vermeld is onderaan dit Privacy beleid. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens die wij hebben opgeslagen.
 • Rectificatierecht.
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via het e-mailadres dat vermeld is onderaan dit Privacy beleid. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 • Recht op beperking van de verwerking. 
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via het e-mailadres dat vermeld is onderaan dit Privacy beleid. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
 • Recht op overdraagbaarheid.
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via het e-mailadres dat vermeld is onderaan dit Privacy beleid. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 • Recht van bezwaar en overige rechten. 
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Face Webdesign. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

In voorkomende gevallen kan Face Webdesign op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Cookies
Google Analytics.
Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derden.
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen.
Face Webdesign kan deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact.
Wanneer u vragen heeft over ons Privacy Beleid, dan kunt u contact opnemen met Face Webdesign door een e-mail te sturen naar info@facewebdesign.nl.